Koncepce

V Lesním klubu Vrbínek se prolínají různé pedagogické přístupy. Stěžejní je pro nás koncept přírodní pedagogiky – mimo extrémní počasí trávíme vždy většinu dne venku, hlavním zdrojem vzdělávací nabídky je příroda, která nás inspiruje, rozvíjí, může nás nabít energií i uklidnit. Vnímáme a pozorujeme proměnlivost přírody v ročních obdobích, a to ve volné přírodě (les, louka, mokřada, potok) i v krajině kulturní (zahrada, park). Díky nabídce různorodých podnětů a situací děti poznávají vlastní hranice, navazují a upevňují přátelství a budují svou sebedůvěru. V zázemí nenajdeme mnoho „umělých“ hraček, ale spíše přírodní materiály nebo skutečné předměty denní potřeby, jako jsou lopatky, hrnce apod. Děti se tak seznamují s reálným světem a učí se praktickým dovednostem.

Dále se inspirujeme také waldorfskou pedagogikou – klademe důraz na milující a přijímající prostředí, celostní rozvoj dítěte, vlastní zkušenost a prožitek (nejen na pojmy, ilustrace) a správný vzor průvodce. Vnímáme a dodržujeme rytmus dne i roku – využíváme denních rituálů, koloběhu roku a ročních svátků, stmelujeme komunitu pomocí pravidelného pořádání slavností. To vše dává dětem řád a pocit předvídatelnosti a bezpečí. Poskytujeme také dostatek prostoru pro dítětem iniciovanou a řízenou hru (=volná hra) v připraveném nebo vhodně zvoleném prostředí, která je důležitá pro rozvoj vůle, vnitřní motivace, tvořivosti a radosti ze života.

Pilíře našeho přístupu: 

Rozvoj dítěte

Jedním z hlavních cílů Lesního klubu Vrbínek je kvalitní vzdělávání dítěte, jeho příprava na základní školu. Stejně jako běžné školky vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý den budou probíhat řízené aktivity tak, aby byly během týdne rozvíjeny všechny důležité oblasti – rozumová, řečová, předmatematická, sociální, emoční, výtvarná, hudební, jemná a hrubá motorika aj. Velkou výhodou lesních školek je to, že při edukaci nemusíme spoléhat jenom na různé výukové metody a pomůcky, ale samotné prostředí přírody dětem nabízí mnoho podnětů a výzev, při kterých se mohou učit „jakoby mimochodem“ – s přirozeným zájmem a hravě. 😊 Aby se dítě mohlo zdokonalovat nebo naučit něco nového, je při jeho rozvoji velmi důležitá důvěra. Proto vědomě pracujeme s bezpečným rizikem. Věříme, že děti dokáží odhadnout své možnosti – za našeho bedlivého dohledu je necháváme lézt na stromy, zacházet s nářadím apod. Vždy jsme nablízku ku pomoci.

Svoboda v přírodě

V naší školce chceme vytvořit prostředí, kde děti zůstávají dětmi. Dětmi, které mají bezpečný prostor pro svobodný pohyb a volnou hru, svou fantazii, pro samostatné nalézání různých podnětů ke hře, aniž by spoléhaly na iniciativu dospělého. Dětmi, které mohou běhat, lézt, hrát si v kaluži i v blátě, válet se v listí, točit se v dešti, opalovat se na sluníčku a koulovat se ve sněhu. A místo pouhého poslouchání o světě a koukání se na obrázky si i ve skutečnosti prožít a vyzkoušet, jak se v lese staví přístřešek, jak drsná je kůra vrby, jak se peče chleba a sadí se mrkev a jaká je péče o králíka. Dětmi, které mají příležitost využít všeho, co jim příroda nabízí – posílit imunitu, snížit riziko nadváhy, rozvíjet pohybové dovednosti, posílit soustředění a psychickou odolnost, zvýšit zájem o učení či kreativitu.

Respekt k ostatním i k sobě

V pozadí všeho, co nabízíme, se line láska a respekt k dětem – k jejich potřebám, emocím, individualitě. Vycházíme z principů přístupu Respektovat a být respektován. Poskytujeme dětem potřebnou míru svobody i hranice, tak aby byla dobře vyvážena volnost dítěte s pravidly společného soužití, rytmem a řádem – tedy potřeba jednotlivce a potřeba skupiny. To vše v duchu „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“ Vytváříme atmosféru nenásilí, nesrovávání a nehodnocení. Tempo a náročnost činností přizpůsobujeme vývojovému stupni konkrétního dítěte a jeho individuálním potřebám. Podporujeme a motivujeme děti k vlastní aktivitě, vedeme je k pozitivnímu vnímání vlastní chyby jako prostředku k učení, aby se mohly rozvíjet bez obav ze selhání. Vedeme je k tomu, aby se nebály vyjádřit emoce, měly důvěru v druhé i v sebe, aby vyjadřovaly přání svoje a respektovaly přání ostatních, aby získaly víru v to, že „svět je dobrý“. 

Spolupráce s rodinou, komunita

Naším velikým přáním je vytvořit místo, kde se průvodci, děti i rodiče cítí příjemně a kam chodí rádi. Jsme příznivci otevřené komunikace, snažíme se o vstřícnost a udržování blízkého kontaktu s rodiči. Rodiče se mohou podílet na dění v Lesním klubu, vyjadřovat se k jeho provozu, vnášet své nápady a připomínky. Důležitá je účast na brigádách a různých slavnostech konaných Lesním klubem, jsou totiž skvělou příležitostí k setkávání a stmelování komunity, navazování vzájemných vztahů rodin mezi sebou i s průvodci a budování sounáležitosti s Vrbínkem. Bližší seznámení se a komunikace rodičů s průvodci také napomáhá lepšímu porozumění jednotlivým dětem, nikdo nezná dítě lépe než jeho rodina. Věříme, že zdravé sociální vztahy mezi rodiči, učiteli i dětmi jsou jednou z důležitých podmínek pro zdravý vývoj dítěte.

Podrobnější informace o naší pedagogické koncepci naleznete v sekci Dokumenty.